20pcs 200V 15uF 200V Nichicon PT 10x16mm High ripple current Capacitor

20pcs 200V 15uF 200V Nichicon PT 10x16mm High ripple current Capacitor
20pcs 200V 15uF 200V Nichicon PT 10x16mm High ripple current Capacitor